Wordfast
email   password     Lost password?

Technick normy

Prekladateľsk pamť
Slovnky
Podporovan jazyky
Formt dokumentu
Kontrola kvality
ďalie funkcie
Systmov poiadavky
 

Prekladateľsk pamť (Translation Memory - TM)

Veľkosť: a do 500.000 prekladovch jednotiek (Translation Units - TU) v jednej TM. Vimnite si, e Wordfast server, zvčenie Wordfastu zadarmo, Vm zvč kapacitu o ďalch asnch 200 milinov TU.

Formt: Wordfast pouva buď čist text (ANSI), alebo Unicode (UTF-16) prekladateľsk pamte. Formt Wordfastovej TM je otvoren, zreteľn, ľahko čitateľn, zachovateľn, rozdeliteľn a skladovateľn. Prakticky me byť Wordfast TM otvoren v hociktorom textovom editore. Microsoft Word me byť pouit na spracovanie prekladateľskch pamt, ale aj Wordfast ako tak ponka nstroje na spracovanie, komprimciu, zrezanie, spojenie, obrtenie prekladateľskch pamt.

Tento otvoren formt znamen obrovsk mnostvo dt, rozsiahlejiu vestrannosť a kompatibilitu. Je zrejme najkompaktnejm formtom na trhu: Wordfast TM je včinou 3- a 4-krt objemnej ako jeho konkurenčn produkty, čo je dleit, keď treba pracovať s objemnejmi sbormi prekladateľskch pamt.

Formt Wordfastovej TM sa nikdy nezmenil: vetky verzie 1, 2, 3, 4 Wordfastu maj ten ist formt, ktor je mon rozriť aj o budce funkcie bez naruenia kompatibility s predchdzajcimi verziami. Včinou in nstroje mavaj zmenen formt v kadej novej verzii, kvli ukzaniu novej technolgie alebo nekalm komerčnm trikom.

Kompatibilita: Wordfast vie čtať a psať (importovať z, exportovať do) TMX formt. Plustool, ktor je zadarmo tie umoňuje Wordfastu čtať (importovať) Trados TXT export formt a IBM Translation Manager EXP formt.

Vkon prekladovej pamte: Vkon prekladovej pamte Wordfastu je zaloen na presnosti a presne funguje za menej ako 0,5 sekundy vo včine prpadov. V prpade nepresnosti alebo nejasnosti, Wordfast vyprodukuje vrazy alebo text, ktor s podobn časti zdroju, ktor je prekladan.

Integrcia: Vkon prekladovej pamte Wordfastuje je plne integrovan do Ms-Wordu: nepotrebujete mať spusten iadne in aplikcie.

Sieťovanie: A 20 paralelnch pouvateľov me pracovať na rovnakej prekladateľskej pamti prostrednctvom LANu (Local Area Network).

Slovnky

Wordfast me pouvať a 3 paraleln slovnky.

Veľkosť: veľkosť slovnka vo Wordfaste je virtulne neobmedzen. Bola dobrovoľne obmedzen na 500.000 zpisov. Včina pecifickch slovnkov pre projekty, pouvanch klientami m omnoho menej ako 10.000 zpisov.

Formt: ako aj formt prekladateľskej pamte, je formt slovnka čist text (unicode alebo nie), limitovan foldrom. Preto je extrmne ľahk prilepiť terminilgiu do slovnka Wordfastu pomocou clipboardu. Wordfast me otvoriť Trados MultiTerm slovnk na znovu pouitie terminolgie v ňom.

Funkcie: Wordfast slovnky ponkaj veľk vber sluieb, od vyhľadvania termnu alebo vrazu, a po pln pokrytie rozpoznania terminolgie, aby boli najpresnejie vrazy v zdroji vybrat včas.

Ostr rozpoznanie terminolgie: Wordfast vie rozpoznať veľmi presne terminolgiu v slovnkoch. Slovnky mu byť pouit ako tak, alebo jemne upraven pomocou pouitia nhradnch znakov na zskanie presnho vsledku. Wordfastov vkon presnho rozpoznania terminolgie vie tie automaticky rozpoznať viacer inflexie termnu alebo vrazu.

Integrcia: Wordfastov slovnky s plne integrovan do Ms-Wordu - nepotrebujete spustiť iadnu in aplikciu.

Sieťovanie: A 20 paralelnch pouvateľov me pracovať na rovnakej prekladateľskej pamti prostrednctvom LANu (Local Area Network).

Podporovan jazyky

Wordfast me byť pouit na preklad hociktorho jazyka podporovanho Microsoft Wordom. Obsahuje teda aj čnsky/japonsk/krejsk, jazyky psan smerom z prava do ľava (arabsk, hebrjsky), cyriliku, vetky eurpske jazyky, jazyky na latinskom zklade, centrlne eurpske jazyky, grcky, rzne formy Hindi, počtom minoritn jazyky, atď.

Formt dokumentu

Wordfast pouva ako textov editor Ms-Word, take preber vetky formty rozpoznvan Ms-Wordom. ďalej me byť Wordfast pouit na preloenie dokumentov v Exceli a PowerPointe bez potreby pouitia filtra alebo tagovacieho nstroja. Wordfast nem problm s dokumentami HTML, ak mte naintalovan softvr Plustools, ktor je zadarmo, alebo ak bol HTML dokument tagovan. Wordfast je kompatibiln s "tagovanmi" formtmi od RWS Rainbow, Trados Stagger, atď., take me byť Wordfast ľahko integrovan do architektry zaloenej na projektoch Trados na zvldnutie formtov FrameMaker, SGML, Quark Xpress, PageMaker, atď.

Kontrola kvality

Wordfast ponka mnoho funkci na kontrolu kvality počas procesu prekladania, na minimalizciu straty času po ukončen prekladu. Tto kontola me byť spusten aj po ukončen prekladu a me byť vypracovan sprva o kontrole kvality, ktor me pomcť označiť potencilne problmy. Tto kontrola je vykonan prostrednctvom typografickch bodov, so zreteľom na nepreloiteľn termny a na poiadavky terminolgie.

ďalie funkcie

Existuje prli mnoho ďalch funkci na to, aby sme ich tu popisovali. Wordfast me pouvať extern, menej vznamn slovnky, me byť spojen s počtačovm prekladom, ponka kontextov reer v existujcej prekladateľskej pamti, reer zhodnosti (hľadanie termnov alebo vrazov v celkoch prvotnch dokumentov). Stovky ďalch funkci mu pomcť prispsobiť Wordfast na pecifikciu projektov. Ms-Word makr mu byť pridan na uspokojenie najnročnejch prekldateľskch projektov, otvrajc neohraničen monosti.

Systmov poiadavky

Systm (Windows 95...Window XP, Mac OS7...Mac OSX, Linux+Ms-Office) nie je podstatn.

Wordfast pobe bez problmov na hociktorom systme, na ktorom pohodlne be Microsoft Word 97 alebo vy. Wordfast je striktnm prdavkom Ms-Wordu a nepouva iadne in zdroje (iadne DLLs, iadne runtime, iadne EXE sbory).

Podporovan Ms-Word verzie s: Word 97, Word 2000, Word 2002 (a.k.a. XP), Word 2003 ako aj Word 98, Word 2001 a Word X na MacIntosh. čm lepie pracuje Ms-Word (rchlosť, spoľahlivosť, atď.), tm lepie pracuje aj Wordfast. Aj najjednoduchia 120-Mhz Windowsov workstation s Ms-Word 97 bude fungovať. Pre MacIntosh sa odporča priemern procesor (500 Mhz) s OS7-9 a rchly sa odporča (1 Ghz) pre OSX. Viacej informci k tejto tme njdete na podporovan platformy.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2017, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français