Wordfast
email   password     Lost password?

Tehnisks specifikcijas

Tulkoanas atmia
Vrdncas
Atbalstts valodas
Dokumentu formts
Kvalittes prbaude
Prjs iespjas
Sistmas prasbas

Tulkoanas atmia (TM - Translation Memory)

Apjoms: ldz 1 000 000 tulkoanas vienbu (TU - Translation Unit) vien TM. Turklt Wordfast VLTM projekts var btiski palielint TM apjomu, ja jums ir piekuve internetam.
(1 000 000 TU atbilst 20 gadu ilgam pilnas slodzes tulkotja darbam.)

Formts: Wordfast izmanto vai nu vienkra teksta (ANSI), vai ar Unicode (UTF-16) tulkoanas atmias TM. Wordfast TM formts ir atklts, vienkrs, viegli nolasms, uzturams, koplietojams un saglabjams. Praktiski jebkur teksta redaktors var atvrt Wordfast TM. Lai prvaldtu tulkoanas atmias, var izmantot Microsoft Word, bet pati Wordfast piedv rkus, lai reditu, saspiestu, sintu, sapludintu un reverstu TM.

is atkltais formts nozm noturgus datus, lielisku daudzveidbu un saderbu. Tas, iespjams, ir viskompaktkais formts tulkoanas nozar: Wordfast TM tipiski aizem no trim ldz etrm reizm mazk vietas nek ts konkurenti. Tas ir svargi, kad juzglab milzgas TM kolekcijas.

Wordfast TM formts nekad nav mainjies: viss Wordfast versijs 1, 2, 3 un 4 tiek koplietots viens un tas pats formts. is formts ir paplainms turpmkajm iespjm, neizjaucot saderbu ar iepriekjm versijm. Lielkaj da citu rku formts mains ar katru jaunu versiju, pardot vju projektanu vai izraisot komercilas intrigas.

Saderba: Wordfast var last un rakstt (importt no/eksportt uz) TMX formtu.

TM vadbas programmas veiktspja: Wordfast TM vadbas programma ir izveidota t, lai lielkaj da gadjumu atrastu preczas un/vai aptuvenas atbilstbas trk nek pussekund. Gadjum, ja nav aptuvenu vai preczu atbilstbu, Wordfast var iegt izteicienus vai tekstu, kas atgdina tulkojamo segmentu.

Integrcija: Wordfast TM vadbas programma ir pilnb integrta Ms-Word: nav nepiecieams atvrt citas lietojumprogrammas.

Darbs tkl: ldz 20 lietotju var vienlaikus koplietot vienu un to pau TM, izmantojot loklo tklu LAN (Local Area Network).

Vrdncas

Wordfast var vienlaikus izmantot ldz trim vrdncm.

Apjoms: vrdncas apjoms programm Wordfast ir btb neierobeots. Tas ir apzinti ierobeots ldz 250 000 ierakstiem. Lielkaj daa konkrtu projektu vrdncs, ko ir piegdjui klienti, ir daudz mazk nek 10 000 ierakstu.

Formts: ldzgi TM formtam vrdncu formts ir vienkrs teksts (unicode vai cits), norobeots ar tabulatoriem. Tpc ir rkrtgi viegli ielmt terminoloiju Wordfast vrdnc, izmantojot starpliktuvi.

Iespjas: Wordfast vrdncas nodroina pilnu pakalpojumu klstu, no termina vai izteiciena vaicjuma ldz pilngai terminoloijas atpazanai, rel laik avota segment iezmjot zinmus terminus.

Aptuvena terminoloijas atpazana: Wordfast vrdncs var atpazt preczu vai aptuvenu terminoloijas atbilstbu. Vrdncas var lietot tdas, kdas ts ir, vai ar ts preczi noskaot, izmantojot aizstjjzmes, lai panktu atbilstbu stingrm prasbm. Wordfast aptuvens terminoloijas atbilstbas atpazanas vadbas programma var ar automtiski atpazt termina vai izteiciena dadus locjumus.

Integrcija: Wordfast vrdncas ir pilnb integrtas programm Ms-Word - nav nepiecieams atvrt vl citu lietojumprogrammu.

Darbs tkl: vienas un ts paas vrdncas loklaj tkl LAN (Local Area Network) var koplietot ldz 20 lietotju.

Atbalstts valodas

Wordfast var izmantot, lai tulkotu no jebkuras valodas, ko atbalsta Microsoft Word. Papildus vism Eiropas valodm, kas izmanto latu burtus, Centrleiropas valodm, grieu valodai, dadm hindu valodas formm, virknei minoritu valodu Wordfast atbalsta nieu/japu/korejieu valodu, k ar valodas, kurs lasa no labs uz kreiso pusi (arbu, ivritu), kirilicu utt.

Dokumentu formts

Wordfast k teksta redaktoru izmanto Ms-Word, tdjdi t pieem visus formtus, ko atpazst Ms-Word. Turklt Wordfast var izmantot ar, lai tulkotu Excel un PowerPoint dokumentus bez nepiecieambas izmantot jebkdus filtrus vai tagu ievietoanas ierci. Wordfast var strdt ar HTML dokumentiem, ja ir instalta rku PlusTools bezmaksas programmatra vai ja HTML dokument ir ievietoti tagi. Wordfast ir saderga ar "tagu" formtu, ko izveido RWS Rainbow, Trados Stagger utt., tpc Wordfast var viegli integrt uz Trados bzt projekta arhitektr, lai strdtu ar FrameMaker, SGML, Quark Xpress, PageMaker u.c. formtiem.

Kvalittes prbaude

Wordfast tulkoanas proces nodroina dadas kvalittes prbaudes iespjas, lai samazintu laika patriu pc tulkoanas. Kvalittes prbaudi var veikt ar pc tulkoanas un izveidot kvalittes prbaudes atskaiti, kas var paldzt atklt iespjamas problmas. Tiek veikta pareizrakstbas, netulkojamo terminu, k ar terminoloijas prasbu kvalittes prbaude.

Prjs iespjas

Prjo iespju ir prk daudz, lai ts vartu eit aprakstt. Wordfast var izmantot rjas tres puses vrdncas, to var sasaistt ar datortulkoanu, t piedv konteksta meklanu pareizj TM, k ar atbilstbas (Concordance) meklanu (terminu vai izteicienu meklanu neapstrdtu dokumentu apkopojum). Simtiem citu iespju var paldzt pielgot Wordfast konkrtiem projektiem. Iespjams pievienot Ms-Word makro, lai nodrointu visprasgkos tulkoanas projektus, paverot neierobeotas iespjas.

Sistmas prasbas

Opertjsistma (Windows 95...Window XP, Mac OS7...Mac OSX, Linux+Ms-Office) nav svarga.

Wordfast sekmgi darbosies jebkur sistm, kur bez problmm darbojas Microsoft Word 97 vai jaunka versija. Wordfast faktiski ir Ms-Word papildinjums un neizmanto nekdus citus resursus (piemram, DLL, izpildes laika un EXE failus).

Atbalstts Ms-Word versijas ir: Word 97, Word 2000, Word 2002 (jeb XP), Word 2003, Word 2007, k ar Word 98, Word 2001, Word X un Word 2004 MacIntosh datoros. Jo labk darbojas Ms-Word (no truma, drouma utt. viedoka), jo labk darbojas Wordfast. Pat izmantojot vienkru 120 MHz Windows darbstaciju, kur darbojas Ms-Word 97, Wordfast strds lieliski. Macintosh datoriem ar opertjsistmu OS7-9 tiek ieteikts viduvjs procesors (500 MHz), un opertjsistmai OSX tiek ieteikts trs procesors (>=1 GHz). Plaku informciju par o tmu sk. sada Atbalstts platformas.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2017, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français